General

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon ErgaB_489_15hot!Tooltip 07/04/2015 Hits: 460

Gracias al Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el trabajo.

file icon Índice PAU Madridhot!Tooltip 07/03/2015 Hits: 514

Para realizar PAU'S en Madrid seguir este índice.

 

 

EDICTE de 30 de juliol de 2014, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

D’acord amb la normativa vigent, el Departament d’Interior està tramitant l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Amb la finalitat de donar participació als ciutadans i ciutadanes en el procés d’elaboració del Projecte de decret esmentat, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, se sotmet a informació pública el Projecte de decret esmentat, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquest Edicte al DOGC.

El Projecte de decret es pot examinar, per formular-hi les al·legacions que es considerin adequades, al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1&lang=ca) i al web del Departament d’Interior (http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/), a l’apartat El Departament, Normativa i convenis, Normativa, Projectes de normativa en tràmit d’informació pública.

Barcelona, 30 de juliol de 2014

Josep Martínez Melgares Secretari general

file icon postal navidad agepsi 2014hot!Tooltip 12/12/2013 Hits: 694

BON NADAL

Pàgina 1 de 3