General

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

 

EDICTE de 30 de juliol de 2014, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

D’acord amb la normativa vigent, el Departament d’Interior està tramitant l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Amb la finalitat de donar participació als ciutadans i ciutadanes en el procés d’elaboració del Projecte de decret esmentat, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, se sotmet a informació pública el Projecte de decret esmentat, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquest Edicte al DOGC.

El Projecte de decret es pot examinar, per formular-hi les al·legacions que es considerin adequades, al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1&lang=ca) i al web del Departament d’Interior (http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/), a l’apartat El Departament, Normativa i convenis, Normativa, Projectes de normativa en tràmit d’informació pública.

Barcelona, 30 de juliol de 2014

Josep Martínez Melgares Secretari general

file icon Acta 1º ASAMBLEA GENERALhot!Tooltip 12/22/2009 Hits: 941

Ya se han empezado a recibir las primeras acreditaciones de Graduados como “ ACREDITADOS” por experiencia en Planes de emergencias y autoprotección,  animaros a solicitarlo directamente, solo es necesario:

 

Fotocopia compulsada del título de graduado EPSI

 

Certificado de vuestra empresa o de varias empresas que acrediten que habéis realizado ( mínimo 3 planes de auto protección) firmada por el gerente o un director de la empresa ( ej. Dirtor industrial)

 

Rellenar la solicitud de acreditación que está colgada en nuestra web.

 

Para más información a asociados contactar con AGEPSI

Pàgina 3 de 3