Notícies

EDICTE de 30 de juliol de 2014, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qu

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

DEPARTAMENT D'INTERIOR

EDICTE de 30 de juliol de 2014, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

D’acord amb la normativa vigent, el Departament d’Interior està tramitant l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Amb la finalitat de donar participació als ciutadans i ciutadanes en el procés d’elaboració del Projecte de decret esmentat, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, se sotmet a informació pública el Projecte de decret esmentat, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquest Edicte al DOGC.

El Projecte de decret es pot examinar, per formular-hi les al·legacions que es considerin adequades, al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1&lang=ca) i al web del Departament d’Interior (http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/), a l’apartat El Departament, Normativa i convenis, Normativa, Projectes de normativa en tràmit d’informació pública.

Barcelona, 30 de juliol de 2014

Josep Martínez Melgares Secretari general

 

EXAMEN TECNICOS PAU IC

Correu electrònic Imprimeix PDF

Descripció

S'obre la convocatòria de l'examen de coneixements per obtenir l'acreditació per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i els centres d'interès per a la protecció civil local (convocatòria 2011/98.390.00370), amb subjecció a les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Procediment de selecció
Per tal d'obtenir l'acreditació per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local s'ha de superar un examen. Aquest examen consta de dues parts, de caràcter eliminatori:

- Primera part: test de coneixements
- Segona part: prova de caràcter pràctic

L'examen es farà el 17 de desembre de 2011, a les 9.30 hores del matí, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Mollet del Vallès.

: http://www.gencat.cat/interior/ispc/

 

MODELO ACREDITACION GRADUADO EN PAU

Correu electrònic Imprimeix PDF

Ya se han empezado a recibir las primeras acreditaciones de Graduados como “ ACREDITADOS” por experiencia en Planes de emergencias y autoprotección, y además en las 3 categorias  IA  IB  IC, animaros a solicitarlo directamente, solo es necesario:

 

Fotocopia compulsada del título de graduado EPSI

 

Certificado de vuestra empresa o de varias empresas que acrediten que habéis realizado ( mínimo 3 planes de auto protección) firmada por el gerente o un director de la empresa ( ej. Dirtor industrial)

 

Rellenar la solicitud de acreditación que está colgada en nuestra web.

 

Para más información a asociados contactar con AGEPSI

 

 

a/SELLO PROFESIONAL

Correu electrònic Imprimeix PDF

Ya se ha aprobado el sello de asociado AGEPSI, con el sello se pretende que el graduado con independencia del sector en el que trabaje, pueda dar personalidad a sus informes de tal manera que el sello a través del colectivo de asociados vaya siendo reconocido, en los diversos ámbitos de trabajo de forma que lo extraordinario empiece a ser normal.

 

Pide el tuyo a AGEPSI.

 

31,60 € + l'iva

 

 

 


 

Darrera actualització de dimecres, 5 de desembre de 2012 08:51
 


Pàgina 1 de 6