Llista de Serveis

Correu electrònic Imprimeix PDF

Vetllem pel risc global

MISSIÓ

 • Vetllar per la professió de Graduat en Prevenció i Seguretat Integral.
 • Representar a les persones associades davant de l'Administració.
 • Promoure la formació continuada dels Graduats.
 • Facilitar informació en matèria d'honoraris professionals.
 • Intervenir per mediació o d'arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin produir entre persones associades o entre aquestes i terceres persones.
 • Col.laborar amb els col.legis professionals d'àmbits afins i amb altres entitats.
 • Participar en òrgans consultius de l'Administració, intervenir en procediments administratius d'acord amb la llei.
 • Som reconeguts com ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL davant del Dpt. de Justícia de la GENERALITAT DE CATALUNYA.

Un nou perfil de professional de la seguretat integral.

SERVEIS AGEPSI

 • Assessorament jurídic i professional als associats.
 • Descompte amb les activitats formatives de l'EPSI. (conveni signat amb L'EPSI aquest 2010)
 • Borsa de treball especialitzada.
 • Posem en contacte a associats per cobrir necessitats tècniques.
 • Posem en contacte a associats amb empreses necesitades dels serveis relacionats amb la nostra professió.
 • Estem en disposició d’oferir-vos opcions d'assegurança de RESPONSABILITAT CIVIL que cobreixi la nostra activitat.
 • Tracte preferent amb BANC SABADELL ATLANTICO, per els nostres associats. ( consulteu-nos).

SERVEIS EN PREPARACIÓ

 • Carnet d'associat amb nº de codificació a l'associació, (nom, cognoms i foto, al anvers estudis acabats  i avalats per l'associació)
 • Biblioteca de models documents tècnics a disposició dels associats.
 • Seminari formatiu per els associats respecte a temes de interes comú.